Title VI Compliance
Your rights under Title VI of the Civil Rights Act of 1964:

Title VI, 42 U.S.C. § 2000d et seq, was enacted as part of the Civil Rights Act of 1964. It prohibits discrimination on the basis of race, color or national origin in programs and activities receiving federal financial assistance.

Compliance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964 is a federal mandate for all agencies providing public services. Title VI applies to all aspects of the services provided by Capital Metro, which are required to be provided without regard to race, color or national origin. In addition, agencies must also comply with Executive Order 13166, "Improving Access to Services for Persons with Limited English Proficiency."


Title VI Compliance

Capital Metro's Diversity, Equity and Inclusion integrates program requirements when implementing fare and service changes, as well as any other areas requiring Title VI compliance.

Capital Metro is committed to ensuring that no person is excluded from participation in, or denied the benefits of its services on the basis of race, color or national origin as protected by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended (“Title VI”).

If you believe you have been subjected to discrimination under Title VI, you may file a complaint with Capital Metro or get more information —
via mail:
Title VI Complaints, 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702
via e-mail: 
titlevicomplaints@capmetro.org
via phone: (512) 474-1200

View Title VI Notice

Capital Metropolitan Transportation Authority is committed to ensuring that no person is excluded from participation in or denied the benefits of its services on the basis of race, color or national origin, as protected by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended (“Title VI”).

If you believe you have been subjected to discrimination under Title VI, you may file a complaint with Capital Metro by submitting a completed complaint form via mail to:
Title VI Complaints
2910 E. 5th Street
Austin, TX 78702

OR via e-mail to titlevicomplaints@capmetro.org
OR call (512) 474-1200.

Title VI complaint form [PDF]

Complaints under Title VI must be filed within 180 days of the date of the allegation of discrimination. Capital Metro will review the complaint and will render a decision. If you disagree with the decision, you can appeal and send your complaint to the following address:

Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
or call 817-978-0558.

Capital Metropolitan Transportation Authority se compromete a que ninguna persona sea excluida de participar, o se le niege beneficios de sus servicios a base de raza, color o origen de nacionalidad como protección del Titulo VI (Title VI) del Acto de Derechos Civiles, como amendado (“Title VI”).

Si usted considera que ha sido objeto de discriminación de acuerdo con lo establecido en el Título VI, puede presentar una queja ante Capital Metro completando y enviando un formulario de queja por correo postal a:
Title VI Complaints
2910 E. 5th Street
Austin, TX 78702

O por correo electrónicotitlevicomplaints@capmetro.org
O llame al (512) 474-1200.

Formulario de quejas del Título VI

Las quejas bajo el Título VI deben presentarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha de la alegación de discriminación. Capital Metro revisará la queja y tomará una decisión. Si no está de acuerdo con la decisión, puede apelar y enviar su queja a la siguiente dirección:

Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
o llamar al 817-978-0558.

Cơ quan Giao thông Vận tải Thủ đô cam kết đảm bảo rằng không có người nào bị loại trừ khỏi việc tham gia hoặc bị từ chối các lợi ích từ các dịch vụ của họ trên cơ sở chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia, như được bảo vệ bởi Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964, đã được sửa đổi ( “Tiêu đề VI”).

Nếu bạn tin rằng bạn đã bị phân biệt đối xử theo Tiêu đề VI, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với Capital Metro bằng cách gửi mẫu đơn khiếu nại hoàn chỉnh qua đường bưu điện đến Cơ quan:
Khiếu nại Tiêu đề VI
2910 E. 5th Street
Austin, TX 78702

HOẶC qua e-mail tới titlevicomplaints@capmetro.org
HOẶC gọi (512) 474-1200.

Mẫu đơn khiếu nại Tiêu đề VI [PDF]

Khiếu nại theo Tiêu đề VI phải được nộp trong vòng 180 ngày kể từ ngày bị cáo buộc phân biệt đối xử. Capital Metro sẽ xem xét đơn khiếu nại và sẽ đưa ra quyết định. Nếu bạn không đồng ý với quyết định này, bạn có thể khiếu nại và gửi đơn khiếu nại đến địa chỉ sau:

Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
hoặc gọi 817-978-0558.

依《民權法案》第六章提出的歧視申訴應於歧視事發當日起 180 天內提出。 奧斯丁首都捷運局, 依據1964年的民權法案第六項(“Title VI”)的修正規定, 致力於確保沒有任何一個人會因為其種族、膚色或其原住國家的不同, 而被排除於活動參與之外,或被拒絕提供其所應享有的福利。 如若您受到前述第六項中的任何歧視, 請向奧斯丁首都捷運局的下列管道申訴: 

信件請寄 Title VI Complaints at 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702, 

寄電子郵件至 titlevicomplaints@capmetro.org 或打電話至 512-474-1200.

Title VI complaint form [PDF]  

第 六 類投訴必須在涉嫌歧視之日起180天內提出。Capital Metro 將調查投訴並做出裁決。如果您不同意該裁決,可以提出上訴並將投訴提交至:

Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
或致電817-978-0558。

타이틀 VI[Title VI] 소장은 주장하는 차별혐의가 있던 일자로부터 반드시 180일 이내에 접수되어야 합니다. 오스틴 시 캐피탈 메트로 교통공단은 1964년의 시민권법 제 6장에 따라 어느 누구도 인종, 피부색, 또는 국적에 근거하여 당사에서 제공하는 서비스 혜택을 받지 못하는 일이 없도록 합니다. 만약 시민권법 6장을 위반하는 차별대우를 받았을 경우, 우편이나 이메일, 혹은 전화로 불평을 제기하실 수 있습니다.

주소:
Attn: Title VI Complaints
2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702

이메일: titlevicomplaints@capmetro.org 전화번호: 512-474-1200

Title VI complaint form [PDF]

타이틀 VI 이의제기는 반드시 주장하는 차별행위가 발생한 일자로부터 180일 이내에 접수해야 합니다. Capital Metro에서는 해당 이의제기에 관한 조사를 실시하고 결정을 내립니다. 결정 내용에 동의하지 않으실 경우, 귀하는 다음으로 이의제기 및 불만사항의 제기도 가능합니다:

Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
또는 817-978-0558 번으로 전화하십시오.

.تلتزم هيئة النقل في العاصمة بضمان عدم استبعاد أي شخص من المشاركة في خدماتها أو حرمانه من الاستفادة منها على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي، على نحو ما يحميه الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لسنة 1964، وتعديلاته (المُشار إليه باسم "الباب السادس").

إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت للتمييز بمقتضى الباب السادس، يمكنك تقديم شكوى لدى مترو العاصمة -معنوناً الشكوى باسم: شكاوى الباب السادس، على عنوان 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702 ، أو عبر البريد الإلكتروني: .512-474-1200 أو من خلال الاتصال بالرقم titlevicomplaints@capmetro.org


يجب تقديم شكاوى الباب السادس في غضون 180 يومًا من تاريخ ادعاء التمييز. ستقوم مترو العاصمة بالتحقيق في الشكوى واتخاذ القرار. إذا لم توافق على القرار، يمكنك الاستئناف وتقديم شكواك إلى: مكتب الحقوق المدنية، إدارة النقل الفيدرالية
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
.817-978-0558 أو الاتصال بالرقم

సవరించబడిన 1964 సివిల్ రైట్స్ చట్టం ("టైటిల్ 6")లో పరిరక్షించబడ్డ హక్కులకు అనుగుణంగా, జాతి, చర్మ రంగు లేదా జాతీయ మూలం ఆధారంగా తాము అందించే ఏదైనా సేవలో పాల్గొనడాన్ని లేదా దాని నుండి అందే ప్రయోజనాలను పొందడాన్ని నిరోధించేలా చేసే వివక్షను ఏ ఒక్కరూ ఎదుర్కొనకుండా చూసేందుకు క్యాపిటల్ మెట్రోపోలిటన్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ అథారిటీ కట్టుబడి ఉంది.

టైటిల్ 6 ప్రకారం, మీరు ఏదైనా వివక్షకు గురైనట్టు విశ్వసిస్తే, క్యాపిటల్ మెట్రో సంస్థకు ఈ అడ్రస్ వద్ద ఫిర్యాదు చేయవచ్చు : Attn: Title VI Complaints, 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702 లేదా titlevicomplaints@capmetro.org అడ్రస్‌కు ఈ-మెయిల్ పంపవచ్చు లేదా 512-474-1200 నంబర్‌కు కాల్ చేయవచ్చు.

Title VI complaint form [PDF]

టైటిల్ 6 ఫిర్యాదులను, వివక్ష జరిగిందని ఆరోపిస్తోన్న తేదీ నుండి 180 రోజుల లోపు తప్పక దాఖలు చేయాలి. క్యాపిటల్ మెట్రో సంస్థ ఆ ఫిర్యాదును దర్యాప్తు చేసి తగు నిర్ణయానికి వస్తుంది. ఆ నిర్ణయంతో మీరు విభేదిస్తే, దానిని అప్పీల్ చేస్తూ మీ ఫిర్యాదును ఈ అడ్రస్ వద్ద సమర్పించవచ్చు :

Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
లేదా 817-978-0558 నంబర్‌కు కాల్ చేయవచ్చు.

ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ 1964 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ VI ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ,  ("ਸਿਰਲੇਖ VI") ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਾਤੀ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ VI ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਟਰੋ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ - Attn: Title VI Complaints at 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702 ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ titlevicomplaints@capmetro.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 512-474-1200 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿਰਲੇਖ VI ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ [PDF]ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ VI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਟਰੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ,  ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
ਜਾਂ 817-978-0558 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Capital Metropolitan Transportation Authority s’engage à faire en sorte qu’aucune personne ne soit exclue de la participation ou ne soit privée des avantages de ses services en raison de sa race, de sa couleur de peau ou de son origine nationale, comme le protège le titre VI du Civil Rights Act de 1964, tel qu’amendé (« Titre VI »).

Si vous pensez avoir été victime de discrimination en vertu du titre VI, vous pouvez déposer une plainte auprès de Capital Metro - Attn: Title VI Complaints à l’adresse postale 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702, par e-mail à titlevicomplaints@capmetro.org ou appeler le 512-474-1200.

Formulaire de plainte en vertu du titre VI [PDF]

Les plaintes en vertu du titre VI doivent être déposées dans les 180 jours suivant la date de l’allégation de discrimination. Capital Metro examinera la plainte et rendra une décision. En cas de désaccord concernant la décision, vous pouvez faire appel et envoyer votre plainte à l’adresse suivante:

Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
ou appeler le 817-978-0558.

Capital Metropolitan Transportation Authority (ၿမိဳ႕ေတာ္ မက္ထ႐ုိပုိလီတန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔) သည္ (“Title VI”) ဟု ျပင္ဆင္ထားသည့္ Title VI ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္မ်ား အက္ဥပေဒ 1964 မွ ကာကြယ္ေပးထားသည့္အတိုင္း လူမ်ဳိး၊ အသားေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံဇာစ္ျမစ္ေပၚအေျခခံ၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ခံစားခြင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမွ ခ်န္လွပ္ထားခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

သင္သည္ Title VI အရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရသည္ဟု ယုံၾကည္ပါက သင္သည္ Capital Metro ထံ လိပ္မူ၍ - Title VI တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702 တြင္ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ titlevicomplaints@capmetro.org အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ 512-474-1200 သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိ၍လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Title VI တုိင္ၾကားခ်က္ပုံစံ [PDF]

Title VI တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရသည္ဟု ဆုိထားသည့္ ေန႔စြဲမွ ရက္ေပါင္း 180 အတြင္း တုိင္ၾကားရမည္။ Capital Metro မွ တုိင္ၾကားခ်က္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူပါက အယူခံဝင္ႏုိင္ၿပီး သင့္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေအာက္ပါသို႔ တင္သြင္းႏုိင္သည္ -

Federal Transit Administration, Office of Civil Rights (ဖက္ဒရယ္ တစ္ဆင့္ကူးေျပာင္းေရး စီမံဌာန၊ လူ႔အခြင့္အေရး႐ုံး)
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
သုိ႔မဟုတ္ 817-978-0558 သုိ႔ ေခၚဆုိႏုိင္သည္။

If you need this information in any other language, contact Diponker Mukherjee:
diponker.mukherjee@capmetro.org
512-369-6255