Title VI Compliance
Your rights under Title VI of the Civil Rights Act of 1964:

Title VI, 42 U.S.C. § 2000d et seq, was enacted as part of the Civil Rights Act of 1964. It prohibits discrimination on the basis of race, color or national origin in programs and activities receiving federal financial assistance.

Compliance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964 is a federal mandate for all agencies providing public services. Title VI applies to all aspects of the services provided by Capital Metro, which are required to be provided without regard to race, color or national origin. In addition, agencies must also comply with Executive Order 13166, "Improving Access to Services for Persons with Limited English Proficiency."


Title VI Compliance

Capital Metro's Diversity, Equity and Inclusion integrates program requirements when implementing fare and service changes, as well as any other areas requiring Title VI compliance.

Capital Metro is committed to ensuring that no person is excluded from participation in, or denied the benefits of its services on the basis of race, color or national origin as protected by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended (“Title VI”).
If you believe you have been subjected to discrimination under Title VI, you may file a complaint with Capital Metro or get more information —
via mail: Title VI Complaints, 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702

via e-mail: titlevicomplaints@capmetro.org via phone: (512) 474-1200

View Title VI Notice

Capital Metropolitan Transportation Authority is committed to ensuring that no person is excluded from participation in or denied the benefits of its services on the basis of race, color or national origin, as protected by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended (“Title VI”).

If you believe you have been subjected to discrimination under Title VI, you may file a complaint with Capital Metro - Attn: Title VI Complaints at 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702 or via e-mail at titlevicomplaints@capmetro.org or call 512-474-1200.


Title VI complaints must be filed within 180 days from the date of the alleged discrimination. Capital Metro will investigate the complaint and will provide a determination. If you disagree with the determination, you can appeal and submit your complaint to:
Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
or call 817-978-0558.

Capital Metropolitan Transportation Authority se compromete a que ninguna persona sea excluida de participar, o se le niege beneficios de sus servicios a base de raza, color o origen de nacionalidad como protección del Titulo VI (Title VI) del Acto de Derechos Civiles, como amendado (“Title VI”). Si usted creé que usted ha sido discriminado bajo el Titulo VI, usted puede someter un queja por escrito con Capital Metro - Attn: Title VI Complaints en 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702 o por correo electrónico a titlevicomplaints@capmetro.org o llame 512-474-1200.


Las quejas correspondientes al Título VI deben presentarse dentro de 180 días a partir de la fecha en que tuvo lugar el supuesto acto de discriminación. Capital Metro investigará la queja y dará un determinación. Si la determinación no le es satisfactoria, usted puede apelar y someter su queja a la
Administración de Transito Federal-Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
o llame 817-978-0558.

依《民權法案》第六章提出的歧視申訴應於歧視事發當日起 180 天內提出。 奧斯丁首都捷運局, 依據1964年的民權法案第六項(“Title VI”)的修正規定, 致力於確保沒有任何一個人會因為其種族、膚色或其原住國家的不同, 而被排除於活動參與之外,或被拒絕提供其所應享有的福利。 如若您受到前述第六項中的任何歧視, 請向奧斯丁首都捷運局的下列管道申訴: 

信件請寄 Title VI Complaints at 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702, 

寄電子郵件至 titlevicomplaints@capmetro.org 或打電話至 512-474-1200.


第 六 類投訴必須在涉嫌歧視之日起180天內提出。Capital Metro 將調查投訴並做出裁決。如果您不同意該裁決,可以提出上訴並將投訴提交至:
Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
或致電817-978-0558。

타이틀 VI[Title VI] 소장은 주장하는 차별혐의가 있던 일자로부터 반드시 180일 이내에 접수되어야 합니다. 오스틴 시 캐피탈 메트로 교통공단은 1964년의 시민권법 제 6장에 따라 어느 누구도 인종, 피부색, 또는 국적에 근거하여 당사에서 제공하는 서비스 혜택을 받지 못하는 일이 없도록 합니다. 만약 시민권법 6장을 위반하는 차별대우를 받았을 경우, 우편이나 이메일, 혹은 전화로 불평을 제기하실 수 있습니다. 

주소: 
Attn: Title VI Complaints 
2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702 
전화번호: 512-474-1200


타이틀 VI 이의제기는 반드시 주장하는 차별행위가 발생한 일자로부터 180일 이내에 접수해야 합니다. Capital Metro에서는 해당 이의제기에 관한 조사를 실시하고 결정을 내립니다. 결정 내용에 동의하지 않으실 경우, 귀하는 다음으로 이의제기 및 불만사항의 제기도 가능합니다:
Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
또는 817-978-0558 번으로 전화하십시오.

Đơn khiếu nại theo Tiêu Đề VI phải được nộp trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc bị cáo buộc là phân biệt đối xử. Hãng Xe Buýt Capital Metropolitan cam kết đảm bảo rằng không một người nào bị loại trừ hoặc từ chối xử dụng các dịch vụ xe buýt vì lý do sắc dân, màu da, hoăc chủng tộc như được bảo vệ dưới điều khoản số VI Đạo luật Nhân Quyền ban hành năm 1964, như đã được tu chính (“Title VI”). Nếu quí vị nghĩ rằng mình là nạn nhân bị kỳ thị dưới điều khoản số VI, quí vị có thể làm đơn khiếu nại gởi về Capital Metro, theo địa chỉ: 

Title VI Complaints, địa chỉ 2910 East 5th Street, Austin, TX 78702, 

hoặc gởi điện thư về : titlevicomplaints@capmetro.org

hoặc gọi điện thoại số : 512-474-1200


Các khiếu nại chiếu theo Tiêu Đề VI phải được đệ trình trong vòng 180 ngày kể từ ngày hành vi kỳ thị xảy ra theo cáo buộc. Capital Metro sẽ điều tra về khiếu nại và sẽ đưa ra quyết định. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định đó, quý vị có thể kháng nghị và gửi khiếu nại của quý vị tới:
Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
hoặc gọi 817-978-0558.

कैपिटल मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी व्यक्ति को नस्ल, रंग, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर इसकी सेवाओं के लाभों से वंचित नहीं रखा जाएगा और उनमें हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा, जैसा कि 1964 के सिविल राइट्स ऐक्ट के टाइटल VI, संशोधित (“टाइटल VI”), द्वारा संरक्षित है।

अगर आपको लगता है कि टाइटल VI के अंतर्गत आपके साथ भेदभाव किया गया है, तो आप इस पते पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं: Capital Metro - Attn: Title VI Complaints at 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702 या titlevicomplaints@capmetro.org पर ईमेल करके या 512-474-1200 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।.


टाइटल VI की शिकायतें कथित भेदभाव की तारीख के 180 दिनों के अंदर दर्ज हो जानी चाहिए। कैपिटल मेट्रो शिकायत की जाँच करेगा और अपना फ़ैसला सुनाएगा। अगर आप फ़ैसले से सहमत नहीं हैं, तो आप अपील कर सकते हैं और इस पते पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं:
Federal Transit Administration, Office of Civil Rights
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
या 817-978-0558 पर कॉल भी कर सकते हैं।

.تلتزم هيئة النقل في العاصمة بضمان عدم استبعاد أي شخص من المشاركة في خدماتها أو حرمانه من الاستفادة منها على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي، على نحو ما يحميه الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لسنة 1964، وتعديلاته (المُشار إليه باسم "الباب السادس").

إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت للتمييز بمقتضى الباب السادس، يمكنك تقديم شكوى لدى مترو العاصمة -معنوناً الشكوى باسم: شكاوى الباب السادس، على عنوان 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702 ، أو عبر البريد الإلكتروني: .512-474-1200 أو من خلال الاتصال بالرقم titlevicomplaints@capmetro.org


يجب تقديم شكاوى الباب السادس في غضون 180 يومًا من تاريخ ادعاء التمييز. ستقوم مترو العاصمة بالتحقيق في الشكوى واتخاذ القرار. إذا لم توافق على القرار، يمكنك الاستئناف وتقديم شكواك إلى: مكتب الحقوق المدنية، إدارة النقل الفيدرالية
819 Taylor Street, Room 8A36
Fort Worth, TX 76102
.817-978-0558 أو الاتصال بالرقم
If you need this information in any other language, contact Diponker Mukherjee:
diponker.mukherjee@capmetro.org
512-369-6255